Historie Jiráskovy knihovny v Mnichovicích

Veřejná knihovna v Mnichovicích byla založena v roce 1921. Do té doby již dávno existovalo několik spolkových knihoven.

Již v roce 1864 vlastenecký kněz Matěj Kramerius zřídil při zdejší školní knihovně i oddíl knih pro dospělé čtenáře. V roce 1893 byla založena „Čtenářsko-ochotnická beseda“, která brzy otevřela vlastní knihovnu.V roce 1894 měla již 676 knih. Postupem času vznikly i knihovny Sokola, Dělnické tělovýchovné jednoty a Hasičů.

Z podnětu osvětové komise byla 15. července 1921 svolána schůzka na městském úřadě a ustavila se přípravná komise pro zřízení veřejné knihovny. Na schůzi byli přítomni: Vojtěch Hladík (zvolen jako předseda komise), Fr. Makuš, J. Náměstek, a jednatel osvětové komise Ant. Sládek.

21. července 1921 se konala další schůze, do které byli pozváni zástupci spolků mající své knihovny. Byli požádáni, aby spokové knihovny byly odevzdány do tvořící se veřejné knihovny. Učinil tak Sokol a Hasičský sbor, zatímco knihovna DTJ zůstala nadále v provozu této organizace. (Byla to právě největší knihovna, poněvadž byla v podstatě převzata od bývalé Čtenářsko-ochotnické besedy.)

Na této schůzi – schůzi ustavující – byl zvolen první výbor pro vedení veřejné knihovny: předseda V. Hladík, pokladník E. Šticha, jednatel J. Pícha, knihovník J. Šimůnek. Obec byla požádána o přidělení vhodné místnosti. Odpověď však byla zamítavá, vhodná místnost nebyla a tak výbor knihovny se rozhodl požádat místní školní radu o souhlas k prozatimnímu umístění knihovny ve škole. Celý následující rok se pak jednalo o definitivním umístění knihovny.

V prosinci roku 1922 požádala knihovní rada spisovatele Mistra Aloise Jiráska, aby místní knihovna nesla jeho jméno. Dne 24. ledna 1923 odpověděl Mistr A. Jirásek na adresu předsedy osvětové komise A. Sládka kladně.

„Rád  vyhovuji přání vážené osvětové komise a svoluji, aby městská knihovna v Mnichovicích byla pojmenována mým jménem.
Děkuji za prokázanou mi čest a přeji, aby Vaše knihovna utěšeně se vzmáhala a zdárně působila
S veškerou úctou
Alois Jirásek“

Oficielní zahájení provozu bylo umožněno od 23. 4. 1923.

I v příštích letech měla knihovna potíže s umístěním. V roce 1931 našla umístění v přízemní části a pak v horní části radnice na náměstí č.p.7. V roce 1961 daroval p. Hynek Bezděka domek v Pražské ulici č.p.19. Zde našla knihovna umístění v samostatném objektu.

Nejlepší řešení se naskytlo v roce 1975, kdybyly adaptovány místnosti v budově v Pražské ulici č.p.143 ČEŘOVCE.

1. listopadu 1975 zde byla slavnostně otevřena MÍSTNÍ LIDOVÁ KNIHOVNA (MLK). O vybudování nových prostor pro knihovnu se zasloužil především knihovník p. Josef Jelínek.

V roce 1985, kdy Mnichovice získaly titul střediskové obce a zahájilo činnost Střediskové kulturní zařízení, stala se i knihovna (MLK) střediskovou. Rozšířila své působení do 12 okolních obcí.

Po roce 1990 se knihovna opět označuje jako JIRÁSKOVA KNIHOVNA. Velkého rozvoje se Jiráskova knihovna dočkala za dlouholetého obětavého působení knihovnice Ily Žákové.  Pro Jiráskovu knihovnu byly pravidelně pořizovány nové knihy. Prostory byly vybaveny PC pro použití veřejností.

V roce 2004 byla provedena oprava celého objektu Čeřovka. Novou tvář dostala i Jiráskova knihovna. Umístěno i nové označení knihovny. Instalovány kvalitní počítače s napojením na veřejný internet.

Rok 2009 znamenal několikaměsíční přerušení činnosti knihovny, způsobené nemocí a úmrtím knihovnice I.Žákové.

Činnost Jiráskovy knihovny byla obnovena po nástupu knihovnice Stanislavy Medřické. Čtenářům byl k disposici bohatý knižní fond, počítače i další služby.

Karel Dražil